Skip to content

Ko mēs darām?

Nodibinājuma “Cēsu Digitālais centrs”galvenais mērķis ir

veidot Cēsu novadu par viedo tehnoloģiju centru, pilnveidojot sabiedrības
digitālās zināšanas sabiedrībā, ieviešot digitālos rīkus publiskā pārvaldē un piesaistot informācijas tehnoloģiju uzņēmumus un talantus.

Mērķa īstenošanai nodibinājums veic šādus uzdevumus:
1.3.1. digitālo industriju popularizēšana sabiedrībā (t.sk. jauniešiem), informējošu un izglītojošu pasākumu
organizēšana;
1.3.2. Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju digitālo prasmju attīstība un mūžizglītības aktivitāšu
organizēšana;
1.3.3. Cēsu novada informācijas tehnoloģiju uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšana, sadarbības
veicināšana;
1.3.4. jaunu digitālo uzņēmumu, tajā skaitā jaunuzņēmumu, piesaistīšanas aktivitāšu organizēšana;
1.3.5. īstenot aktivitātes, kas veicina tādu informācijas tehnoloģiju ieviešanu, kas nodrošina viedas
pašvaldības attīstību;
1.3.4. ārējā finansējuma piesaistīšana Nodibinājuma uzdevumu īstenošanai
1.3.6. veic citus uzdevumus, kas nepieciešami Nodibinājuma mērķa sasniegšanai un normatīvajos tiesību
aktos nav aizliegti.

Tehnoloģiju nozīme visās jomās pieaug ar katru dienu. Ir ļoti grūti konkurēt šādā pasaulē, ja nemēģinām būt gudrāki un skatīties tālāk. Ar tiem pašiem instrumentiem nevar sasniegt citu rezultātu tādēļ vajadzīgs sākt gudri izmantot jau šodien piedāvātos rīkus un tehnoloģijas lai rīt būtu vienās starta pozīcijās ar efektīvākajām ekonomikām Latvijā un pasaulē.

… vienkāršā valodā izsakoties – darām dažādas aktivitātes lai Cēsis un tās apkārti pievērstu IT nozarei, ar to saprotot uzņēmēju pievēršanu tehnoloģiju izmantošanai produktivitātes uzlabošanai, savukārt sabiedrībai tās digitālās pratības attīstīšanai un pārprofilēšanas veicināšanai.