Skip to content

Personas datu aizsardzība

macibas.cdc.lv, darita.cdc.lv un www.cdc.lv personas datu pārzinis ir nodibinājums “Cēsu Digitālais centrs” (reģistrācijas kods 40008296736), juridiskā adrese Lielā Skolas iela 6, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, tālr. +371 26181851 un e-pasts info@cdc.lv

Kādi personas dati tiek apstrādāti

–        vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese;

–        bankas konta numurs;

–        pakalpojumu izmaksas un ar maksājumu veikšanu saistītie dati (pirkumu vēsture);

–        klientu atbalsta dati.

Kādam mērķim personas dati tiek apstrādāti

Personas dati tiek izmantoti klienta pasūtījumu administrēšanai un pakalpojumu īstenošanai.

Pakalpojumu vēstures dati (pakalpojuma datums, pakalpojums, daudzums, klienta dati) tiek izmantota izmantoto un iegādāto pakalpojumu pārskata sastādīšanai un klienta izvēļu analizēšanai.

Bankas konta numurs tiek izmantots maksājumu atmaksas veikšanai klientam.

Tādi personas dati kā e-pasta adrese, tālruņa Nr., klienta vārds tiek apstrādāti, lai atrisinātu ar pakalpojumu sniegšanu saistītos jautājumus (klientu atbalsts).

Tiesiskais pamats

Personas datu apstrādāšana notiek ar klientu noslēgtā līguma, vai pieteiktā bezmaksas pakalpojuma izpildes nolūkā.

Personas datu apstrādāšana notiek juridisko saistību izpildes nolūkā (piemēram, grāmatvedībai un patērētāju strīdu atrisināšanai).

Saņēmēji, kuriem personas dati tiek nosūtīti

Personas dati tiek nosūtīti nodibinājuma klientu atbalstam pasūtījumu vēstures administrēšanai un klientu problēmu atrisināšanai.

Personas dati tiek nosūtīti pasākumu īstenošanas nolūkos organizatoriem un lektoriem pasākuma kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai atbilstošajai auditorijai un interesēm

Ja nodibinājuma grāmatvedību veic attiecīgā pakalpojuma sniedzējs, tad personas dati tiek nosūtīti pakalpojuma sniedzējam grāmatvedības veikšanai.

Drošība un piekļuve datiem

Personas dati tiek glabāti nodibinājuma abonēto pakalpojumu un / vai mūsu serveros, kas atrodas Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstu teritorijā. Dati var tikt nosūtīti uz valstīm, kuru datu aizsardzības līmeni Eiropas Komisija ir novērtējusi par pietiekamu, kā arī ASV uzņēmumiem, kuri ir pievienojušies privātuma vairogam (Privacy Shield).

Piekļuve personas datiem ir noteiktiem nodibinājuma darbiniekiem, kuri var iepazīties ar personas datiem, lai atrisinātu ar pakalpojumu izmantošanu saistītus tehniskos jautājumus, kā arī lai sniegtu klientu atbalsta pakalpojumu.

Nodibinājuma veic atbilstošus fiziskos, organizatoriskos un infotehniskos drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nejaušas vai pretlikumīgas iznīcināšanas, pazušanas, grozīšanas vai neatļautas piekļuves un atklāšanas.

Personas datu nosūtīšana ārējiem pakalpojuma īstenotāja personas datu apstrādātājiem (piemēram, mācību vai datu izvietošanas pakalpojuma sniedzējiem) notiek uz līgumu pamata, kas noslēgti starp nodibinājumu un apstrādātājiem. Apstrādātājiem, veicot personas datu apstrādi, ir pienākums nodrošināt atbilstošus aizsardzības pasākumus.

Iepazīšanās ar personas datiem un datu labošana

Iepazīties ar personas datiem un veikt labojumus ir iespējams sazinoties ar nodibinājumu.

Piekrišanas atcelšana

Ja personas datu apstrāde notiek uz klienta piekrišanas pamata, tad klientam ir tiesības piekrišanu atcelt, informējot par to nodibinājumu ar e-pasta starpniecību.

Saglabāšana

Ar maksājumiem un patērētāju strīdiem saistītu nesaskaņu gadījumā personas dati tiek saglabāti līdz prasības izpildei vai līdz noilguma termiņa beigām (trīs gadus).

Grāmatvedībai nepieciešamie personas dati tiek glabāti septiņus gadus.

Dzēšana

Personas datu dzēšanas gadījumā ir jāvēršas nodibinājumā ar e-pasta starpniecību. Uz datu dzēšanas pieteikumu tiek sniegta atbilde, vēlākais, mēneša laikā, kā arī tiek precizēts datu dzēšanas periods.

Pārsūtīšana

Uz pārsūtīšanas pieteikumu, kas iesniegts ar e-pasta starpniecību, tiek sniegta atbilde, vēlākais, mēneša laikā. Nodibinājums pārbauda personas identitāti un paziņo par personas datiem, uz kuriem attiecas pārsūtīšana.

Tiešā mārketinga paziņojumi

E-pasta adrese un tālruņa numurs var tikt izmantoti tiešā mārketinga paziņojumu sūtīšanai, ja klients ir devis atbilstošu piekrišanu. Ja klients nevēlas saņemt tiešā mārketinga paziņojumus, tad ir jāuzklikšķina uz atbilstošās saites e-pasta galvenē vai ir jāsazinās ar nodibinājumu.

Strīdu izšķiršana

Visu ar personas datu apstrādi saistīto strīdu risināšana notiek sazinoties ar nodibinājumu (info@cdc.lv).